بسم الله الرحمن الرحيم
Quranic Sciences Institute

For Correct Arabic Character Display, Please Install this Font

Nooraani Qaaidah

Home    Printable Nooraani Qaaidah

Lesson 1 2 3 4 5  6* 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
* Lesson 6 is omitted because it is not needed with Mushaf Madinah type scipt
بسم الله الرحمن الرحيم             اَعُوذُ بِاالله مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ 
Lesson No. 3 - Instructions SPELL:

New
Under Construction
Learning Duration this Page: 0 minutes
  1. Make sure each letter is recited the length of one harakah (beat).
  2. Repeat each letter at least 10 times
Notes:
  • "-" under a letter indicates flatness or tarqeeq
  • "o" under a letter indicates roundedness or tafkheem
  • The digit 1 under each letter indicates length of Articulation in harakaat (or beats)
Boxes below change color based on number of clicks. Yellow = 10 Clicks, Pink = 20 Clicks, Blue = 30 Clicks, Green = 40 Clicks, and Gold = 50 Clicks.

1

 

أَ
-

1

2

 

هَ
-

1

3

 

عَ
-

1

4

 

حَ
-

1

5

 

غَ
o

1

6

 

خَ
o

1

7

 

قَ
o

1

8

 

كَ
-

1

9

 

جَ
-

1

10

 

شَ
-

1

11

 

ىَ
-

1

12

 

ضَ
o

1

13

 

لَ
-

1

14

 

نَ
-

1

15

 

رَ
o

1

16

 

طَ
o

1

17

 

دَ
-

1

18

 

تَ
-

1

19

 

صَ
o

1

20

 

سَ
-

1

21

 

زَ
-

1

22

 

ظَ
o

1

23

 

ذَ
-

1

24

 

ثَ
-

1

25

 

فَ
-

1

26

 

وَ
-

1

27

 

بَ
-

1

28

 

مَ
-

1

29

 

إِ
-

1

30

 

هِ
-

1

31

 

عِ
-

1

32

 

حِ
-

1

33

 

غِ
-

1

34

 

خِ
-

1

35

 

قِ
-

1

36

 

كِ
-

1

37

 

جِ
-

1

38

 

شِ
-

1

39

 

ىِ
-

1

40

 

ضِ
o

1

41

 

لِ
-

1

42

 

نِ
-

1

43

 

رِ
-

1

44

 

طِ
o

1

45

 

دِ
-

1

46

 

تِ
-

1

47

 

صِ
o

1

48

 

سِ
-

1

49

 

زِ
-

1

50

 

ظِ
o

1

51

 

ذِ
-

1

52

 

ثِ
-

1

53

 

فِ
-

1

54

 

وِ
-

1

55

 

بِ
-

1

56

 

مِ
-

1

57

 

أُ
o

1

58

 

هُ
o

1

59

 

عُ
o

1

60

 

حُ
o

1

61

 

غُ
o

1

62

 

خُ
o

1

63

 

قُ
o

1

64

 

كُ
o

1

65

 

جُ
o

1

66

 

شُ
o

1

67

 

ىُ
o

1

68

 

ضُ
o

1

69

 

لُ
o

1

70

 

نُ
o

1

71

 

رُ
o

1

72

 

طُ
o

1

73

 

دُ
o

1

74

 

تُ
o

1

75

 

صُ
o

1

76

 

سُ
o

1

77

 

زُ
o

1

78

 

ظُ
o

1

79

 

ذُ
o

1

80

 

ثُ
o

1

81

 

فُ
o

1

82

 

وُ
o

1

83

 

بُ
o

1

84

 

مُ
o

1

85

 

أَ
1

86

 

إِ
1

87

 

أُ
1

88

 

هَ
1

89

 

هِ
1

90

 

هُ
1

91

 

عَ
1

92

 

عِ
1

93

 

عُ
1

94

 

حَ
1

95

 

حِ
1

96

 

حُ
1

97

 

غَ
1

98

 

غِ
1

99

 

غُ
1

100

 

خَ
1

101

 

خِ
1

102

 

خُ
1

103

 

قَ
1

104

 

قِ
1

105

 

قُ
1

106

 

كَ
1

107

 

كِ
1

108

 

كُ
1

109

 

جَ
1

110

 

جِ
1

111

 

جُ
1

112

 

شَ
1

113

 

شِ
1

114

 

شُ
1

115

 

ىَ
1

116

 

ىِ
1

117

 

ىُ
1

118

 

ضَ
1

119

 

ضِ
1

120

 

ضُ
1

121

 

لَ
1

122

 

لِ
1

123

 

لُ
1

124

 

نَ
1

125

 

نِ
1

126

 

نُ
1

127

 

رَ
1

128

 

رِ
1

129

 

رُ
1

130

 

طَ
1

131

 

طِ
1

132

 

طُ
1

133

 

دَ
1

134

 

دِ
1

135

 

دُ
1

136

 

تَ
1

137

 

تِ
1

138

 

تُ
1

139

 

صَ
1

140

 

صِ
1

141

 

صُ
1

142

 

سَ
1

143

 

سِ
1

144

 

سُ
1

145

 

زَ
1

146

 

زِ
1

147

 

زُ
1

148

 

ظَ
1

149

 

ظِ
1

150

 

ظُ
1

151

 

ذَ
1

152

 

ذِ
1

153

 

ذُ
1

154

 

ثَ
1

155

 

ثِ
1

156

 

ثُ
1

157

 

فَ
1

158

 

فِ
1

159

 

فُ
1

160

 

وَ
1

161

 

وِ
1

162

 

وُ
1

163

 

بَ
1

164

 

بِ
1

165

 

بُ
1

166

 

مَ
1

167

 

مِ
1

168

 

مُ
1